by Ilze |28 сентября, 2019 |0 Comments | НОВОСТИ ДЛЯ "SAULĪŠI"

Общее собрание

by Ilze |5 сентября, 2019 |0 Comments | НОВОСТИ ДЛЯ "SAULĪŠI"

На прошлой неделе, в четверг, состоялось общее собрание владельцев домов посёлка. Более подробно о рассмотренных на собрании вопросах, решениях и дальнейших действиях: Saulisi_protokols_29.08.19

Почему при ликвидации охраны посёлка следует снять барьеры?

by Ilze |5 сентября, 2019 |0 Comments | НОВОСТИ ДЛЯ "SAULĪŠI"

Stopiņu novada teritorijas plānojums.
Pilnveidotā redakcija
Redakcija 2.1.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

3.1.3. Ceļi un ielas

26. Izstrādājot detālplānojumus vai zemes ierīcības projektus, ciemos ceļi un ielas jāizdala kā atsevišķas zemes vienības. Lauku teritorijā atļauta ceļa servitūta tiesību nodibināšana, neizdalot ceļus kā atsevišķas zemes vienības. Pašvaldība izvērtē katru gadījumu un izvirza nosacījumus darba uzdevumā.

32. Ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām un ceļu nodalījuma joslās ir aizliegts veidot jebkādas norobežojošās būves vai konstrukcijas (barjeras u.tml.), kas ierobežo transporta kustības pārvietošanos, neatkarīgi no ielas vai ceļa platuma un piederības. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā sabiedrības drošības apsvērumus, pašvaldība var pieņemt lēmumu par atļauju izvietot transporta kustību norobežojošo būvi. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.pdf

background