Kāpēc likvidējot ciemata apsardzi jānoņem barjeras?

|3 septembris, 2019 | Saulīši

Stopiņu novada teritorijas plānojums.
Pilnveidotā redakcija
Redakcija 2.1.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

3.1.3. Ceļi un ielas

26. Izstrādājot detālplānojumus vai zemes ierīcības projektus, ciemos ceļi un ielas jāizdala kā atsevišķas zemes vienības. Lauku teritorijā atļauta ceļa servitūta tiesību nodibināšana, neizdalot ceļus kā atsevišķas zemes vienības. Pašvaldība izvērtē katru gadījumu un izvirza nosacījumus darba uzdevumā.

32. Ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām un ceļu nodalījuma joslās ir aizliegts veidot jebkādas norobežojošās būves vai konstrukcijas (barjeras u.tml.), kas ierobežo transporta kustības pārvietošanos, neatkarīgi no ielas vai ceļa platuma un piederības. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā sabiedrības drošības apsvērumus, pašvaldība var pieņemt lēmumu par atļauju izvietot transporta kustību norobežojošo būvi.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.pdf

Share this post:
background